Experter: Bankerna döda inom 10 år

Den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center har genomfört en undersökning ”Digital Life in 2025” där de frågat över två tusen forskare, teknikutvecklare och välkända IT-entreprenörer om hur de tror att världen kommer att se ut om tio år. I experterna svar gick det att utläsa mönster bland förutsägelserna. Pew Research Center sammanställde dessa i fjorton punkter: Informationstekniken som elektricitet, Ökad kunskap i den globala byn, Ökad medvetenhet om vårt eget beteende, Världen genom flera lager av information, Större politisk medvetenhet, Nationernas upplösning, Internet blir ”Internets”, Ökad tillgång till utbildning, Större spänningar mellan de som har och de som inte har, Mer ”omoral”, terrorism och digital brottslighet, Ökad statlig kontroll, Privatlivet i utbyte mot bekvämlighet och trångsynthet, Den nya tekniken kräver nya organisationer, Den gamla världens sönderfall.
Talarforum har låtit Diana Uppman, Stefan Hyttfors, Andreas Ekström, och Ida Hult, fyra av Sveriges främsta framtidsspanare, ta del av undersökningen för att få deras syn på hur det digitala livet kommer att se ut 2025.

Alla trender i sammanställningen är ganska välkända och etablerade idag, men för den skull fortfarande mycket relevanta, säger Diana Uppman som har ett mångårigt förflutet som trendspanare och som bland annat tilldelats pris som Årets Trendagent.

– Den stora skillnaden är att vi nu ser saker hända och slå igenom på bredden. Detta kommer att innebära flera förändringar som fortfarande är svåra att sia om. Branscher och företag kommer att falla och nya tillkommer. Vi kommer att se ändrade internetbeteenden samtidigt som tekniken kommer att göra våra val och ageranden lättare att förutse. Företag kommer använda informationen för sin hypersegmentering och personanpassade marknadsföring. Vi kommer att uppleva marknadsföringen som en service då företagen vet det mesta om dig.

Hur artificiell intelligens kommer att revolutionera våra liv är någonting som Diana saknar i rapporten. Om vi sett industrisamhällets död kanske vi nu ser kunskapssamhällets död, menar hon.

– Tidigare har många av idéerna varit svåra att implementera, haft en dyr och svår teknik eller varit svårt att reda ut i interna stora organisationer och deras befintliga IT-system. Någonting jag saknar i undersökningen är artificiell intelligens. Intelligenta drönare som kan användas i såväl krig, folksamlingar och demonstrationer som till forskning av okända geografiska områden och distribution av varor. Vi ser mer och mer av robotar som hjälper oss med fönstertvättning, städning, trädgårdsskötsel, sjukvård och mycket mer. Dessa lär sig successivt mer om sina uppgifter och de människor som de har omkring sig. Det kommer även att visa sig i områden som kommer att påverka en stor andel av dagens kunskapsarbetande medelklass. Denna trend tror jag kommer vara den mest dominerande och påverka oss mest, säger Diana.

Större motsättningar

På det hela taget delar jag analysen i rapporten, men jag skulle faktiskt gärna skruva upp tonläget lite, säger Andreas Ekström, författare till en bok om Google och journalist på Sydsvenskan.

– Dels tror jag att de positiva effekterna kan bli ännu mycket större. Demokratiseringen bygger på starka kommunikations- och kunskapsverktyg, och där finns det skäl att vara väldigt optimistisk. Dels tror jag att läget samtidigt, när så många maktinstitutioner utmanas, är potentiellt väldigt farligt rent säkerhetspolitiskt.

Andreas Ekström går inte så långt som att varna för krig, men tillfälliga kriser med våldsinslag tror han är oundvikliga.

– Fördelningen av världens resurser är ohållbar. Makten för bankerna är för stor. Det ekologiska fotavtryck vi just nu lämnar efter oss är katastrofalt. Det är precis sådana saker som historiskt har skapat farliga situationer, fortsätter Andreas Ekström.

– Sedan oroar jag mig ständigt för människors bekvämlighet. I dag har vi ett samhälle som inte bygger på att vi ska ha det bra, utan på att vi ska ha det bekvämt. Det är inte samma sak. Och det betyder till exempel att vi vägrar att betala för digitala tjänster med reda pengar – vi låter oss bli fullständigt kartlagda i stället. Det är en olycklig trend, som i första läget kommer att skada alla möjligheter att ta betalt för intellektuellt arbete, och sedan lämna oss med ett amatöriserat kulturliv och en söndertrasad personlig integritet, säger Andreas.

Bankvärldens kollaps

Ett vanligt misstag när vi tänker på framtiden är att försöka beskriva den som en linjär förlängning av nutiden. ”Det digitala livet 2025” bygger på en hel del trender som vi ser redan idag. Allt och alla kommer vara konstant upp- och hopkopplade, men vad betyder det?
Jag tror vi måste tänka mer på hur våra beteenden förändras till följd av tekniken för att se dess betydelse och kunna fatta nödvändiga beslut, säger Stefan Hyttfors som utsågs till Årets talare, Genombrott 2012 och är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare inom framtid, omvärldsbevakning och affärsutveckling.

– Om tio år är vi lika beroende av informationsteknologi som vi är av elektricitet idag. Allting är data vilket förvandlar allt fler till underleverantörer i en datastyrd värld. Det gör personlig integritet och nätneutralitet till framtidens stora demokratifråga, fortsätter Stefan.

Samtidigt som många jobb kommer att försvinna kommer utbildning bli helt irrelevant, menar Stefan som även förutspår bankernas död.

  • Om tio år kan vi automatisera en stor del av dagens kontorsarbete alternativt outsourca uppgifterna på en global tjänstemarknad. Vi har att välja mellan ökade sociala problem och våldsamma konflikter eller en ny politisk vision om ett samhälle där ingen måste jobba.
  • Och när alla har konstant tillgång till information är kunskap inte längre makt. Skolan och lärarrollen blir irrelevant eller anpassar sig till att finnas där som mötesplats och resurs för individen, säger Stefan.

– Förändringshastigheten ökar till en konstant rörelse som blir omöjlig att hantera för stora organisationer. Om tio år strävar man efter växande nätverk istället för växande företag. Samtidigt gör peer-to-peer-nätverk och kryptovalutor det möjligt för nästa generation att finansiera sig utan mellanhänder. Dagens ekonomiska system som bygger på skuld börjar vittra sönder när bankerna inte längre behövs och tillgångarnas värde inte längre växer, fortsätter Stefan.

Innebörden av att vara människa

Teknik är ju förpackad kunskap men kräver kloka användare. Vi har sett en fantastisk ökning i produktivitet de senaste 150 åren och stor del av den vunna tiden lägger vi på att se på TV. En smart telefon har inte per definition gjort oss till smarta användare. Vi lägger vikt vid vad olika nya tekniker och verktyg kan göra för oss men fokuserar mindre på hur de påverkar oss. Våra verktyg formar oss men vi formar också dem. Tekniken är vår biljett till en bättre värld. Vi får inte låta den fantastiska informationsteknologin göra våra relationer smalare och ytligare. I förlängningen påverkar det även hur vi kommunicerar med oss själva om oss själva, säger Ida Hult som är etnolog, konsumentspecialist och expert på trender, framtid och beteenden.

– Den tekniska utvecklingen ökar möjligheten till ett bättre liv. Hälsa har redan nu blivit mer av en skyldighet än en rättighet och detsamma gäller snart vår mentala inställning. Det blir intressant att följa den här utvecklingen. Människor gillar inte obekväma sanningar. Vi föredrar skönmålningar, underhållning och skvaller framför den ibland bistra sanningen. Det härligaste är väl om det kan innebära en ökad förståelse för oss själva men också våra medmänniskor, öka vår empati och vår känsla av delaktighet och gemenskap, säger Ida.

När undersökningen lyfter fram ”den gamla världens sönderfall”, menar Ida att de plockar upp en gammal klassiker vad gäller framtidsprofetior.

– Oro för en accelererande förändring hör till och vi ska känna så, allt annat vore underligt. Men visst finns det några stora frågor att fundera kring på vår färd mot framtiden: Vad är arbete utan anställning? Vad är inordning i ett postmodernt samhälle? Vad är ovanligt i en överflödets ekonomi? Alltså, egentligen; vad innebär det att vara människa?

Digital Life in 2025 – undersökningen i korthet

Informationstekniken som elektricitet
Informationsutbytet över internet kommer vara så sammanvävt med vårt dagliga liv att vi inte längre kommer ”gå online” – internet kommer att finnas där hela tiden i wearables, telefoner och andra enheter. Internet kommer vara en lika naturlig del av våra liv som elen är idag, den finns där, hela tiden.

Ökad kunskap i den globala byn
Samtidigt som fler och fler får tillgång till informationen på internet kommer kunskapsklyftorna att minska. Detta kommer i sin tur att leda till fler samarbeten, nya former av arbetslag och forskargrupper. Om televisionen lät oss se den globala byn kommer internet att göra oss till verkliga bybor i den.

Ökad medvetenhet om vårt eget beteende
Internet of Things (sakernas internet) Big data och artificiell intelligens kommer att göra oss mer medvetna om vårt eget beteende och konsekvenserna av det. Detta kommer att påverka hur vi beter oss mot våra medmänniskor, företag och institutioner. Även vår syn på andra kommer att förändras i takt med att vi får mer kunskap om vad de prioriterar att lägga sin tid på.

Världen genom flera lager av information
Wearables och Augmented reality, förstärkt verklighet, kommer att lägga lager på lager med information och förändra vårt sociala liv; hur vi dejtar, nätverkar och möter kunder. Det kommer även att vara till hjälp i allt ifrån vilken träning som passar oss bäst just den dagen till att anpassa och reglera mediciner och sjukgymnastik.

Större politisk medvetenhet
Ju fler som får tillgång till informationstekniken desto fler kommer att bli medvetna om de stora skillnaderna mellan folks tillgångar till sjukvård, rent vatten, utbildning, mat och mänskliga rättigheter. Det kommer i sin tur leda till fler fredliga folkrörelser som, likt den arabiska våren, kan genomdriva förbättringar.

Nationernas upplösning
När större delen av jordens befolkning har tillgång till internet kommer de politiska och ekonomiska nationsgränserna bli irrelevanta. Den traditionella makten nationalstaten har över människor kommer att luckras upp eftersom framtidens problem inte kommer att kunna lösas av stater utan kräver en helt annan snabbhet och möjlighet att arbeta över tidszoner, sociopolitiska system och kulturer.

Internet blir ”Internets”
Det kommer att finnas flera ”internet”. Olika internet som kommer att fylla olika funktioner. Vissa nätverk kan komma att kräva att du registrerar dig med fullständiga personuppgifter medan andra kommer att erbjuda fullständig anonymitet. Nya tekniker och nya politiska och ekonomiska beslut kommer att kräva flera olika internets.

Ökad tillgång till utbildning
Billiga anordningar kommer att vara tillgängliga världen över som gör det möjlig för alla att utbilda sig. När läskunnigheten och den matematiska färdigheten blir allmängods kommer det i sin tur att leda till en explosion nya vetenskapliga upptäckter och affärsmöjligheter.

Större spänningar mellan de som har och de som inte har
Om ojämlikheten tillåts öka, med en allt mindre och rikare del av befolkningen kommer sociala medier att förstärka känslan av orättvisa. De sociala medierna kommer även att underlätta utbytet av idéer på hur man gör motstånd och i värsta fall våldsam revolt.

Mer omoral, terrorism och digital brottslighet
Mobbing, stalking, fulspel och kriminalitet kommer att drabba allt fler. Digital terrorism och stora kriminella nätverk kommer vara utom all kontroll från de traditionella säkerhetssystemen. Den personliga integriteten kommer endast att kunna täckas med hjälp av ens eget kunnande.

Ökad statlig kontroll
Regeringar kommer att bli mycket mer effektiva på att använda internet som ett instrument för politisk och social kontroll. Folk i gemen kommer även vara glada att byta sin ”frihet” i den idag ”laglösa” miljön mot en mer strukturerad, reglerad och kontrollerad.

Privatlivet i utbyte mot bekvämlighet och trångsynthet
Att kunna ha ett digitalt privatliv kommer att vara förunnat ett fåtal rika, välutbildade och privilegierade. Överlag kommer människor att byta privatlivet mot att snabbt och enkelt kunna få tillgång till information, varor och tjänster. Tekniken kommer att kunna göra det allt lättare att förutspå vad vi vill ha, i takt med det kommer vi bli mindre benägna att söka svaren själva, viket kommer leda till att vår kunskapshorisont blir allt smalare.

Den nya tekniken kräver nya organisationer
De nuvarande statliga och mellanstatliga organisationerna är dåligt utrustade för att kunna hantera framväxten av nya transnationella politiska aktörer och rörelser. Det finns idag väldig få experter på virtuella stater, cyberkonflikter och digital diplomati.

Den gamla världens sönderfall
Vi är mitt inne i en process som kommer att förändra hela vår förståelse av vad det betyder att vara social, politisk, till och med själva innebörden av att vara människa. Existerande strukturer och system kommer att vara tvungna att bytas ut. Hur ska vi lösa arbetslösheten när robotar och artificiell intelligens tar över många arbeten? Hur ska vi lösa cyberbrottsligheten? Hur kommer mänskliga relationer kunna upprätthållas när man lätt kan ”byta ut” någon för minsta småsak?

Här kan du ladda ner en pdf och läsa hela studien: http://www.pewinternet.org/files/2014/03/PIP_Report_Future_of_the_Internet_Predictions_031114.pdf

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2