Först till framtiden

Johan Mathson

Johan Mathson har en unik kombination av erfarenhet som företagare, företagsledare och som konsult till över hundra företag i ett trettiotal länder inom ledarutveckling, resultatfokus och förändringsprocesser. Här berättar Johan om de nya utmaningarna och förutsättningarna som möter företag och organisationer samt hur du förstår, tar dig an och genomför de förändringar som krävs för att möta dagens och morgondagens marknad.

Att under många år kartlagt vad som styr kunders köpbeteenden vid val av leverantör, säljare eller partner har gett mig en tydlig bild av vilka faktorer som ökar, respektive minskar, i relativ betydelse för kunder. Att följa, och förstå, dessa drastiska och snabba förändringar är idag av direkt avgörande betydelse för att säkra sin konkurrenskraft på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Men utmaningarna är många! Och den största är utan tvekan att skapa den grundläggande interna förståelse som krävs för ett förändrat beteende i företagets alla kontakter med kunderna.

Förändrade marknadsförutsättningar

93% av europeiska chefer anser att ”marknadsförutsättningarna” förändras snabbare än någonsin tidigare! Och i takt med dessa snabba förändringar ser vi att kunder allt mer efterfrågar ett antal ”nya konkurrensfaktorer”. Alla med direkt avgörande betydelse för framgången i kundarbetet.
Den viktigaste är ett proaktivt beteende! Under de senaste 2-3 åren har det gått så långt att just proaktivitet utvecklats till att i många branscher vara d e n avgörande faktorn för framgång i kundarbetet.
Samtidigt blir det allt mer uppenbart att de ”traditionella konkurrensfaktorerna” (de som tidigare varit det som säkrat konkurrenskraften) alltmer blir ”hygienfaktorer” ( t.ex. reaktivitet, leverans i tid, kompetent personal och produktkvalitet).
I mitt arbete med styrelser och ledningsgrupper kan jag konstatera att denna förståelse nu börjar komma, även om det i alltför många fall tagit för lång tid att komma till insikt (inte sällan till följd av en för svag genuin marknads- och kundförståelse i många svenska styrelser).

Grundläggande intern förståelse

Den största utmaningen idag är med andra ord inte förståelsen i styrelse och ledningen. Istället handlar det om företagsledningens förmåga (och tyvärr alltför ofta oförmåga) att förankra förståelsen i hela organisationen.

En framgångsrik strategiförankring bygger på följande fyra steg:

 • Att få alla att lyssna till budskapet.
 • Att få alla att förstå budskapet.
 • Att få alla att acceptera betydelsen av budskapet.
 • Att säkerställa att alla har förmågan (kompetens i kombination med engagemang) för att omsätta insikten i ett nytt, proaktivt, kundbeteende.

Ofta underskattas utmaningen i att genomföra alla dessa fyra steg på ett kraftfullt sätt. Och då inte minst betydelsen av kontinuitet, tydlighet och ett ledarskap som fullt ut agerar i linje med den strategiska inriktning som valts.
Ha då också i åtanke att näringslivet kämpat de senaste 25-30 åren med att bli “best in class” vad gäller till exempel reaktivitet (ställa upp, finnas till hands, svara på kundens frågor och önskemål) och leveranssäkerhet. Och nu ska man fortsätta att utveckla dessa ”traditionella konkurrensfaktorer” s a m t i d i g t som det mycket snabbt skall implementeras ett minst lika bra proaktivt beteende. Här har många företagsledningar en jättelik pedagogisk utmaning!

Genomförande

Hur viktig är då denna transformation? Ja, det flesta styrelser och företagsledningar svarar att “det är av direkt avgörande betydelse för vår framgång”!
Tar man då konsekvenserna av detta? Jag anser att man inte gör det!

Låt mig ge ett konkret exempel:
Allt som är “av avgörande betydelse för vår framgång” målsätts, mäts och följs upp. Dessutom finns tydliga målbilder, och till detta kopplade incentivsystem, för ledningen och allt oftare också för alla anställda.
Dock slås jag av förvåning av hur sällan jag möter företag där det finns tydliga mål för hur väl man lyckas implementera det “avgörande” proaktiva beteende vi just talat om. Många gånger har man inte ens ett mått på hur väl förståelsen för betydelsen av ett förändrat beteende förankrats bland företagets anställda. Och utan den grundläggande förståelsen kommer ingenting att hända (”endast det som mäts och följs upp blir gjort”).
Våra undersökningar har visat att endast 26% av alla företag mäter, målsätter och följer upp hur väl deras strategier förankras internt. Och 70% av alla chefer har ett bonussystem som helt saknar koppling till deras förmåga / framgång att förankra företagets grundläggande strategier i sin del av organisationen.

Denna obalans förstärks av följande nedslående siffror:

 • 90% av alla strategier misslyckas på grund av svagt genomförande.
 • 85% av företagets ledarskap lägger mindre än 1 timme per veckan på att diskutera och förankra företagets styrelse.
 • Bara 27% av alla anställda säger sig ha tillgång till företagets övergripande strategiska beslut.
 • 95% av alla anställda hävdar att man inte förstår sitt företags strategi.

Ja, ni förstår själva. Utmaningarna är stora. Och mina frågor till er är:

 • Hur väl har ni definierat era strategier utifrån den ”nya konkurrensfaktorerna”?
 • Hur väl förankrat är förståelsen internt för behovet av ett förändrat beteende? Vet ni eller tror ni?
 • Hur väl lyckas ni skapa ett förändrat beteende? Vad tycker era kunder? Tror ni eller vet ni?
 • Har ni tydliga mål (för företaget likväl som för dessa olika delar och för dess nyckelpersoner) vad gäller framgången att skapa ett förändrat, och vinnande, beteende?

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2